فرمان رئيس جمهورى تاجيكستان در باره سرفراز گردانى سابق وزير دفاع جمهورى اسلامى افغانستان، قهرمان ملى افغانستان احمد شاه مسعود با نشان اسماعيل سامانى درجه 1

0
7

فرمان رئيس جمهورى تاجيكستان در باره سرفراز گردانى سابق وزير دفاع جمهورى اسلامى افغانستان، قهرمان ملى افغانستان احمد شاه مسعود با نشان اسماعيل سامانى درجه 1

ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

فرمان
رئيس جمهورى تاجيكستان

در باره سرفراز گردانى سابق وزير دفاع جمهورى اسلامى افغانستان،
قهرمان ملى افغانستان احمد شاه مسعود
با نشان اسماعيل سامانى درجه 1

مطابق ماده 69 قانون اساسى جمهورى تاجيكستان فرمان ميدهم :
به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سابق وزير دفاع جمهورى اسلامى افغانستان ، قهرمان ملى افغانستان احمد شاه مسعود براى مساعدت و ميانجيگرى به برگزارى مذاكرات بين تاجيكان در سال هاى 1993-1996 و سهم بزرگ در روند استقرار صلح در جمهورى تاجيكستان با نشان اسماعيل سامانى درجه 1 سرفراز گردانده شود.

رئيس
جمهورى تاجيكستان امام على رحمان
شهر دوشنبه
2 سپتامبر سال 2021 ، رقم  248  

 

Источник: president.tj