فرمان رئيس جمهورى تاجيكستان در باره سرفراز گردانى سابق رئيس جمهورى اسلامى افغانستان، پرفسور برهان الدين ربانى با نشان اسماعيل سامانى درجه 1

0
15

فرمان رئيس جمهورى تاجيكستان در باره سرفراز گردانى سابق رئيس جمهورى اسلامى افغانستان، پرفسور برهان الدين ربانى با نشان اسماعيل سامانى درجه 1

ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

فرمان
رئيس جمهورى تاجيكستان

 

در باره سرفراز گردانى سابق رئيس جمهورى اسلامى افغانستان، پرفسور
برهان الدين ربانى با نشان اسماعيل سامانى درجه 1

مطابق ماده 69 قانون اساسى جمهورى تاجيكستان فرمان ميدهم :
به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سابق رئيس جمهورى اسلامى افغانستان ، پرفسور برهان الدين ربانى براى مساعدت و ميانجيگرى به برگزارى مذاكرات بين تاجيكان در سال هاى 1993-1996 و سهم بزرگ در روند استقرار صلح در جمهورى تاجيكستان با نشان اسماعيل سامانى درجه 1 سرفراز گردانده شود.

رئيس
جمهورى تاجيكستان امام على رحمان
شهر دوشنبه
2 سپتامبر سال 2021 ، رقم 247

 

Источник: president.tj